วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างปรับปรุงฝ้าเพดาน อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  เม.ย. 2564
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ชนิดฝังดิน หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนเมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง