วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ธ.ค. 2563
จ้างคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จเดือนมกราคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างตัดหญ้าและรดน้ำต้นไม้ บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2563
จ้างจัดหารถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ธ.ค. 2563
จ้างป้ายไวนิล โครงการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2563
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ต.ค. 2563
จ้างประกอบอาหารกลางวันปรุงสำเร็จ เดือนพฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง