วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มี.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ประปาหมู่บ้าน บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่4 บ้านบึงกาฬ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2566
ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.พ. 2566
จ้างซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้ารายทางภายในตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.พ. 2566
จ้างรถปรับอากาศชั้น1 สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง