วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินพร้อมฝังกลบซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุจัดทำถังขยะเปียก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
จ้างจัดทำป้ายโครงการหาดนางแก้วร่วมใจคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหาดสูง เส้นจากบ้านน้ำฉ่า ถึงถนนสาย บ้านนายกิตติศักดิ์ สืบพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  พ.ค. 2567
จ้างเหมาติดตั้งจุดเติมน้ำดับเพลิง พร้อมเดินระบบท่อและตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริมนม เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 บ้านหาดสูง เส้นจากบ้านน้ำฉ่า ถึงถนนสาย บ้านนายกิตติศักดิ์ สืบพันธุ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง