วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ม.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2567
ซื้อของรางวัล วัสดุ อุปกรณ์ในการตกแต่งสถานที่ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2567
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ และเวที เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม เดือนมกราคม 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง