วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
จ้างประกอบอาหารกลางวัน ปรุงสำเร็จ ประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฎิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง