วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ก.พ. 2566
จ้างรถปรับอากาศชั้น1 สำหรับโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมวัสดุอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2566
ซื้อเก้าอี้สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์รับสมัครเด็กนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2566
จ้างบริการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน ในเขตพื้นที่ตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2566
จ้างลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงสร้างบุคลากร ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ และเก้าอี้ โครงการวันเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ธ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีีตเสริมเหล็ก จากบ้านเกาะลอยถึงวัดป่าหาดนางแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)