วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อทะเบียนโดเมนเนม ปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเดือนคุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาปั้มน้ำ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ ต่อจากถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง