วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ชนิดฝังดิน หมู่3 บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
ซื้อกระบอกฉีดยาพร้อมเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเหมาบริการผู้ช่วยนายช่างโยธา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
จ้างสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (สารส้ม คลอรีน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2564
จ้างยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2564
จ้างรถรับ-ส่ง เด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง