วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มี.ค. 2566
ซื้อชุดกีฬาและของรางวัล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง-บ้านทุ่งแฝก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อสื่อการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากถนน คสล.-บ้านนายสมชาย ถึกไทย ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านเพชรเอิม สายจากถนนลาดยางบ้านหาดสูง-บ้านทุ่งแฝก ถึงแม่น้ำบางปะกง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด สายจากถนนคอนกรีต-บ้านนางบุญเรือน ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด เส้นจากศูนย์ฝึกอาชีพหมู่6 ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มี.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง