วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือนตุลาคม2564 - มีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปาปั้มน้ำ หมู่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านริมน้ำ ต่อจากถนน คสล.เดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่5 บ้านเขาดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง