วันที่
ชื่อเรื่อง
12  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน บ้านเพชรเอิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
ซื้ออุปกรณ์แข่งขันกิฬา โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดและโรคเอดส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย เส้นจากบ้านนางสมร เบ้าเจริญ ถึงบ้านนายพยัพ ผดุงสันต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขาดิน ตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อจากถนน คสล.โคกบุตาอ่วม ถึงบ้านบึงแหลมหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัดแน่น เส้นจาก หมู่13 ตำบลลาดตะเคียน ถึงอ่างเก็บน้ำ บริษัท น้ำใส 304 จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง