วันที่
ชื่อเรื่อง
29  มิ.ย. 2566
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2566
ก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมเทคอนกรีตบ้านวังบัวทอง
21  มิ.ย. 2566
ขยายท่อเมนน้ำประปาหมู่บ้าน บ้านเขาดิน
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านซ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปราสาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2566
จ้างก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในวัดหาดสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง