วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2566
จ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฎิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟทาง ภายในตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง