วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ต.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องจักรกลขุดดินพร้อมวางท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างคนงานทำความสะอาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่งเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาบุคลากรภายนอก ปฎิบัติงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสำเร็จ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ที่ทำการ อบต.หาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง