วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ก.ย. 2566
จ้างคนทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาจัดหารถรับ-ส่งเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมายามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
จ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าบริการพื้นที่เก็บข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2566
เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อทะเบียนโดเมนเนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2566
ซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง