องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

สำนักงานปลัด
 
 
 นายอนณ   สุนทรอินทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายวชิรวัตติ์  สุการมณิโรจน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด
  
นางสาววิลาวรรณ  ผาสุขฤทธิ์
นางสาวจริญญา ไชยสงโท นางสาวอรณิการ์   จารุณะ
นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ


นางสาวสุภาพร  ศิริบูรณ์ นางสาวนิติมา  ออมสิน นางสาวปิ่นอนงค์  อัตตโน
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายสุนทร   เอี่ยมเหนือ  นายเดชา  รื่นสดใส นายมงคล  ช้างนาค
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์


นายสุวิทย์    ลาเจริญ นายเฉลิม  ผดุงสันต์ นายจิรพัฒน์   ปาเดช
ภารโรง
 พนักงานทั่วไป
พนักงานทั่วไป

   

 นางทองม้วน   หลำบางช้าง  

 พนักงานทั่วไป