องค์การบริหารส่วนตำบลหาดนางแก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.hadnangkaew.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
ประวัติความเป็นมา
สาสน์จากนายก อบต.
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
สรุปผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือประชาชน
การจัดการความรู้(Km)
แผนจัดการความรู้
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการรับบริการ (Q&A)
Social Network
การควบคุมภายใน
แผนป้องกันการทุจริต
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประชาคมอาเซียน
ประมวลจริยธรรม
จดหมายข่าวอบต./เอกสารเผยแพร่
การลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 

การบริหารพื้นฐาน

การคมนาคม

ถนนลาดยางสายหลักผ่านหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน  หมู่ที่ 2,3,4,6  นอกนั้นเป็นถนนดินลงลูกรังและมีถนนคอนกรีตบางส่วน การเดินทางโดยใช้รถโดยสารประจำทางเป็นบางส่วน ส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัว

การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                               -              แห่ง

สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                 -              แห่ง

การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบ 100 %

 

แหล่งน้ำธรรมชาติ

แม่น้ำ                                                                   1              สาย

บึง, หนองและอื่นๆ                                      12           แห่ง

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย                                                                       -              แห่ง

บ่อน้ำตื้น(บ่อขุด)                                         108            แห่ง

บ่อโยก                                                             41           แห่ง

คลองส่งน้ำ                                                         2              แห่ง

สระน้ำ                                                                 6              แห่ง

ระบบประปา                                                      3              แห่ง